BeWise Global Exchange Program 2024

โครงการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
เดินทาง Summer 2024

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

ปิดรับสมัคร ตรวจสอบผลการสอบ

Life & Learn
in the wonderful city

เรียนรู้และใช้ชีวิตในเมืองน่าอยู่icon_02-02

Boston, USA
March 31- April 21, 2024
flag-united-kingdom

Oxford, United Kingdom
March 31- April 21, 2024
flag-united-kingdom

Sydney, Australia
March 24- April 21, 2024


Study with Specialists

with high standard in teaching พัฒนาภาษาอังกฤษ กับ ผู้เชี่ยวชาญ

Boston

สถานที่เรียน : TALK, Boston, Massachusetts, USA
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 -13.30 น.
(ตามเวลาท้องถิ่น)

Oxford

สถานที่เรียน : The Oxford English Centre
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 -13.30 น.
(ตามเวลาท้องถิ่น)

Sydney

สถานที่เรียน : Oxford House College
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 -13.30 น.
(ตามเวลาท้องถิ่น)Things To Do in Boston , USA

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

รายละเอียดการให้ทุน

ทุนเต็มจำนวน
1 ทุน
มูลค่า 229,000 บาท

ผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้รับทุน เต็มจำนวน ในกรณีได้ทุนเต็มจำนวน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ยกเว้นเงินติดกระเป๋า)

ทุนสมทบ
20 ทุน
รับทุนส่วนลด 60,000 บาท

สำหรับผู้ที่สอบได้อันดับที่ 2-21 (ทั้งนี้ทางโครงการจะไม่มีการประกาศรายชื่อตัวสำรอง ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์รับทุน)
จ่ายค่าธรรมเนียมเพียง 169,000 บาท
จากค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน 229,000 บาท

วันที่ รายละเอียด
ภายใน 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2566 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยืนยันการเข้าร่วมโครงการ (ชำระยืนยันสิทธิ์ 10,000 บาท สำหรับผู้ได้รับทุนสมทบ)
ภายใน 1 มกราคม 2567 ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 1 จำนวน 53,000 บาท
ภายใน 1 กุมภาพันธ์ 2567 ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 2 จำนวน 53,000 บาท
ภายใน 1 มีนาคม 2567 ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 3 จำนวน 53,000 บาท

*ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าของนักเรียนไม่ผ่าน ทางโครงการหักเพียงค่าธรรมเนียมวีซ่าเท่านั้น และคืนเงินส่วนที่เหลือ ภายใน 60 วัน


“ รวมค่าใช้จ่าย “

ตั๋วเครื่องบิน

ไป - กลับ ชั้นประหยัด

วีซ่า & ค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ

ค่ากิจกรรม

ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถาบันภาษาประกันเดินทาง

ประกันเดินทางตลอดโครงการ

ทีมงานดูแล

ตลอดโครงการ

Host family

ดูแลอาหาร 2 มื้อเช้า-เย็น และ 3 มื้อ (ส.-อา.)“ ไม่รวมค่าใช้จ่าย “

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ช้อปปิ้ง

Tel & Internet

ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตส่วนตัว

ค่าเดินทาง

ระหว่างบ้านและสถาบันภาษา

สถานที่ท่องเที่ยว

นอกเหนือกำหนดการของโครงการ

ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

และค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินกำหนด

ค่ารักษาพยาบาล

ที่ประกันการเดินทางไม่ครอบคลุม

เปิดรับสมัครสอบ วันนี้ - 23 พฤศจิกายน 2566
ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ ภายใน 5 - 7 วัน หลังจากการแจ้งชำระเงิน (เวลาทำการ)
แนะนำการเข้าห้องสอบและจัดโต๊ะสอบ ผ่าน Zoom 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18:00 น.
วันสอบชิงทุน วันอาทิตย์ 26 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้รับทุน 29 พฤศจิกายน 2566
ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2566
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ชำระยืนยันสิทธิ์ 10,000 บาท สำหรับผู้ได้รับทุนสมทบ)
วันปฐมนิเทศ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 18:00 น.
กำหนดการโครงการ เดินทาง Summer 2024
กำหนดการสอบ
วันอาทิตย์ 26 พฤศจิกายน 2566
เวลาสอบ
รายละเอียด
12.15 น.
เปิดระบบให้นักเรียน log in เข้าสู่ระบบสอบ
12.30 น.
นักเรียนเข้าระบบซูม เพื่อเตรียมพร้อมทำข้อสอบ
12.30 - 12.45 น.
ยืนยันตัวตนและเช็กชื่อเข้าห้องสอบ โดยทีมงานคุมสอบประจำห้อง
12.50 น.
ฟังชี้แจงวิธีการทำข้อสอบและการส่งคำตอบ
13.00 น.
เริ่มทำข้อสอบ
14.30 น.
ปิดระบบการทำข้อสอบออนไลน์

รูปแบบข้อสอบของโครงการ

ข้อสอบของโครงการใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนสำหรับทุกประเทศ

โดยเป็นข้อสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ประกอบด้วยข้อสอบตัวเลือก (ปรนัย) จำนวน 60 ข้อ

มีเวลาในการทำข้อสอบ 90 นาที โดยข้อสอบประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้
Listening

จำนวน 15 ข้อ เป็นการฟังบทสนทนาระหว่าง 2 คนเพื่อหาคำตอบในคำถามที่ให้มา

Speaking

จำนวน 15 ข้อ แนวข้อสอบ Conversation completion

Reading

จำนวน 15 ข้อ เป็น Passage reading 3 บทความ เป็น Passage จากสื่อต่างๆ

Writing

จำนวน 15 ข้อ เป็นข้อสอบแบบ Text completion เน้นความรู้หลักไวยากรณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร


1) อายุระหว่าง 12-18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
2) เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.00
3) เกรดภาษาอังกฤษเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.50
4) สามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ เดินทาง Summer 2024
โดยไม่ติดกิจกรรมอื่นๆเอกสารประกอบการสมัคร

1) สำเนาบัตรประชาชน
2) เอกสารแสดงผลการเรียนล่าสุด
( การแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร สามารถส่งภายหลังการสมัครได้ )

ขั้นตอนการสมัคร

1) กรอกรายละเอียดการสมัครผ่านลิงก์
2) อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร (สามารถ อัปโหลดหลังจากสมัครได้)
3) ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท
4) อัปโหลดหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียม
5) ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ ภายใน 5 วัน หลังจากการชำระเงิน (เวลาทำการ)Dek'Global Exchange

ติดตามพวกเราได้ที่
BeWise Academyสอบชิงทุนออนไลน์

เปิดสอบ 5 รอบ ทุนเต็มจำนวน 5 ทุน


4 ประเทศ 6 เมือง เดินทาง Summer 2024

กำหนดการสอบ
เมืองที่เปิดสอบ
รอบที่ 1
Saturday 30th September 2023 รายละเอียด
ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
 Manchester
(4 สัปดาห์)
 Melbourne
(4 สัปดาห์)
 Tokyo
(4 สัปดาห์)
รอบที่ 2
Saturday 30th September 2023 รายละเอียด
ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
 Boston
(3 สัปดาห์)
 Oxford
(3 สัปดาห์)
 Sydney
(4 สัปดาห์)
รอบที่ 3
Sunday 29th October 2023 รายละเอียด
ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
 Manchester
(4 สัปดาห์)
 Melbourne
(4 สัปดาห์)
 Tokyo
(4 สัปดาห์)
รอบที่ 4
Sunday 26th November 2023 รายละเอียด
ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
 Boston
(3 สัปดาห์)
 Oxford
(3 สัปดาห์)
 Sydney
(4 สัปดาห์)
รอบที่ 5
Sunday 24th December 2023 รายละเอียด
ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
 Boston
(3 สัปดาห์)
 Oxford
(3 สัปดาห์)
 Tokyo
(4 สัปดาห์)
 Sydney
(4 สัปดาห์)
รอบที่ 6 (พิเศษ)
Sunday 4th February 2024 รายละเอียด
ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
 Oxford
(3 สัปดาห์)
 Tokyo
(4 สัปดาห์)
 Sydney
(4 สัปดาห์)
 Manchester
(4 สัปดาห์)
 Melbourne
(4 สัปดาห์)