WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”

โครงการสอบชิงทุน ศึกษาต่อต่างประเทศ


https://www.bewise-academy.com/Bewise-Global-Exchange/

BeWise Global Exchange 2024

สำหรับ น้อง ๆ ม.1 - 6 New โครงการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น

รายละเอียด     

BeWise-Exchange-R1-24

BeWise Global Exchange 2023

สำหรับ น้อง ๆ ม.1 - 6 New โครงการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น

รายละเอียด