WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”
**ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
(Terms of use)


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ("ข้อกำหนด") นี้จัดการเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้บริการของสถาบันกวดวิชา Bewise ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท บีไวส์โรจนพัฒน์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท"หรือ "เรา" หรือ“สถาบัน”) ผ่านทางwww.bewise-academy.com(“เว็บไซต์ของเรา”) และ/หรือ ณ ที่ทำการของบริษัท (ทั้งหมดรวมเรียกว่า "บริการ” หรือ “บริการของเรา")โปรดทำความเข้าใจข้อกำหนดที่มีความสำคัญดังต่อไปนี้ก่อนใช้บริการของเรา เนื่องจากการใช้บริการของเราต่อไปโดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ ถือว่า “ท่าน” หรือ”นักเรียน” ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการหรือผู้รับบริการของเราตกลงยอมรับผูกพันกับข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. เงื่อนไขการรับบริการและการลงทะเบียนเรียน

ก่อนทำการลงทะเบียนเรียนในประเภทการเรียนหรือคอร์สเรียนใดๆ อันเป็นการให้บริการของเราท่านจะต้องทำการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและถี่ถ้วนถึงเงื่อนไข ความเหมาะสมของวันและเวลาเรียนให้ตรงตามความประสงค์ของท่านอย่างรอบคอบก่อนทำการลงทะเบียนเรียนเมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ถือว่าท่านตกลงและยอมรับว่าท่านจะชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่ระบุในเว็บไซต์ของเราหรือตามที่เราจะได้แจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการเราขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีที่การลงทะเบียนเรียน การให้บริการ หรือการเรียนตามที่ท่านลงทะเบียนจะเกิดการทับซ้อนกับเวลาเรียนของสถาบันกวดวิชาอื่นซึ่งเป็นกรณีเป็นความผิดพลาดจากการลงทะเบียนของท่านเองและเราขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้วในทุกกรณี

หลังจากลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์แล้วท่านจะได้รับสิทธิเข้าถึงเอกสารประกอบการเรียนและวัสดุที่ประกอบการเรียนการสอนตามระยะเวลาและเงื่อนไขของการลงทะเบียนเรียนของท่าน

ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าลงทะเบียนเรียน (หากมี) โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการเปิดให้ลงทะเบียนเรียน

2. ประเภทกลุ่มนักเรียนบีไวส์

การลงทะเบียนเรียน ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนตามประเภทกลุ่มนักเรียนบีไวส์ตามความประสงค์ของท่าน โดยเราแบ่งกลุ่มประเภทการเรียนสำหรับกลุ่มนักเรียนเป็น 2 ประเภทได้แก่

1. นักเรียนภายใต้ความดูแลของสถาบัน

1.1. นักเรียนกลุ่มนี้เป็นนักเรียนกลุ่มที่ต้องการผลสำเร็จคือสามารถได้รับสิทธิในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนกลุ่มนี้จะมีการเข้าทำสัญญาระหว่างเราและนักเรียนก่อนเริ่มการรับบริการเพื่อรับรองหรือรับประกันผลความสำเร็จของนักเรียนตามที่จะได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ซึ่งหากนักเรียนกลุ่มนี้คนใดไม่ได้ผลสำเร็จตามที่เราได้ตกลงรับรองผลตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา ทางเราจะทำการคืนเงินให้ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงในสัญญา รายละเอียดการใช้บริการของเราเป็นดังต่อไปนี้

1.1.1 นักเรียนกลุ่มนี้เมื่อทำการลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์และได้ชำระเงินตามเงื่อนไขของการจองที่นั่งครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็จะได้รับรหัสประจำตัวนักเรียน (Username / Password)นักเรียนจะสามารถใช้สำหรับ Login ผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราเพื่อรับบริการของเราได้ โดยเราจะส่งรหัสประจำตัวนักเรียน (Username / Password) ให้ในรูปแบบของจดหมายและรูปแบบข้อความผ่าน ช่องทาง E-mail ที่นักเรียนได้ให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

1.1.2 หลังจากได้รับรหัสประจำตัวนักเรียนแล้ว นักเรียนจะต้องทำการชำระเงินให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขของการชำระเงินที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนการเริ่มต้นการให้บริการหรือก่อนการเปิดคอร์สเรียน ทั้งนี้ในกรณีที่นักเรียนได้รับรหัสโปรโมชั่นหรือส่วนลดไม่ว่าประการใดๆ นักเรียนจะต้องทำการชำระเงินให้ครบถ้วนหรือแบ่งชำระให้ครบถ้วนก่อนการเริ่มต้นการให้บริการหรือก่อนการเปิดคอร์สเรียน ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน และ/หรือ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรหัสโปรโมชั่นหรือส่วนลด

1.1.3 ก่อนการเริ่มต้นการเรียนการสอนหรือก่อนการเปิดคอร์สเรียน ทางเราจะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน – ผู้ปกครองเพื่ออธิบายการทำสัญญาระหว่างเราและนักเรียนก่อนเริ่มการรับบริการเพื่อรับรองหรือรับประกันผลความสำเร็จของนักเรียนตามที่จะได้ตกลงกันไว้ในสัญญา และข้อตกลงการคืนเงินให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง และจะมีการเข้าทำสัญญาระหว่างเราและนักเรียนก่อนเริ่มการรับบริการ

1.1.4 การให้บริการแก่นักเรียนประเภทนี้ทางเราจะจัดให้มีการทดสอบในรูปออนไลน์ หรือ Paper Based ให้ระหว่างคอร์สเรียน โดยแบ่งเป็นดังต่อไปนี้

  • Pretest
  • Formative test
  • Summative test
  • Mock test

1.1.5 หากนักเรียนต้องการทบทวนบทเรียน นักเรียนทำได้โดยสามารถ Login ผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราโดยใช้Username / Password จะได้รับตามข้อ 1.1.1

1.1.6 เมื่อนักเรียนสอบ TGAT / TPAT / A-Level เสร็จแล้วและได้รับแจ้งผลคะแนนผลการสอบต่างๆ ดังกล่าว นักเรียนต้องแจ้งข้อมูลคะแนนผลการสอบผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับทางเราในการใช้ประกอบการดูแลให้คำปรึกษาแก่นักเรียนตลอดหลักสูตรการให้บริการของเราจนกระทั่งขั้นตอนการยื่นสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

1.1.7 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลผลการสอบดังกล่าวในข้อ 1.1.6 จะมีระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปีตามการดูแลของหลักสูตรการให้บริการของเรา หรือจนกว่านักเรียนจะได้รับสิทธิเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็นไปตามที่ตกไว้ในสัญญาที่ทำกับเรา

1.2. นักเรียนกลุ่มนี้เป็นนักเรียนกลุ่มที่ต้องการผลสำเร็จคือสามารถได้รับสิทธิในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย แต่นักเรียนกลุ่มนี้จะไม่มีการเข้าทำสัญญาระหว่างเราและท่านก่อนเริ่มการรับบริการเพื่อรับรองหรือรับประกันผลความสำเร็จของนักเรียน นักเรียนกลุ่มนี้ประสงค์จะได้รับบริการเป็นการเรียนการสอนแบบคอร์สเรียนทั่วไป เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะวิชาเท่านั้น

1.2.1 นักเรียนกลุ่มนี้เมื่อทำการลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์และได้ชำระเงินตามเงื่อนไขครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็จะได้รับรหัสประจำตัวนักเรียน (Username / Password)นักเรียนจะสามารถใช้สำหรับ Login ผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราเพื่อรับบริการของเราได้ โดยทางเราจะส่งรหัสประจำตัวนักเรียน (Username / Password) ให้ในรูปแบบของจดหมายและรูปแบบข้อความผ่าน ช่องทาง E-mail ที่นักเรียนได้ให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

1.2.2 นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนออนไลน์ (ได้รับสิทธิ์เข้าใช้ได้เพียงบางคอร์สเรียนเท่านั้น) โดยสามารถ Login ผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราโดยใช้ Username / Password ที่ได้รับตาม ข้อ 1.2.1

2. นักเรียนทั่วไป

2.1. นักเรียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวเข้ม เพิ่มความรู้ ทักษะในวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยจะเป็นโครงการระยะเวลาสั้นประมาณ ครึ่งวัน ถึง 1 วันเต็ม แล้วแต่กรณี

2.2. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่ขอเก็บรวบรวมเป็นระยะเวลา 1 ปีหรือเมื่อจบสิ้นสุดโครงการ

3. การสร้างบัญชีเพื่อการลงทะเบียนเรียน

เพื่อเข้าถึงบริการและเพื่อการลงทะเบียนเรียนท่านจำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ของเรา ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์เมื่อสร้างบัญชีและรักษาข้อมูลประจำตัวเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับท่านตกลงรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่านทุกประการ

4. การใช้บริการ

ท่านยอมรับที่จะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ท่านไม่สามารถใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือโดยประการใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท และท่านจะไม่ทำการใดอันจะเป็นการรบกวนกับการทำงานของเรา บริษัท หรือการบริการของเราท่านตกลงจะไม่พยายามเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง

5. การชำระเงินและการคืนเงิน

5.1 เมื่อท่านทำการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์แล้ว ท่านตกลงและยอมรับว่าท่านจะชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่ระบุในเว็บไซต์ของเราหรือตามที่เราจะได้แจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นก่อนการเริ่มต้นการให้บริการหรือก่อนการเปิดคอร์สเรียนตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน เราขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีที่การลงทะเบียนเรียน การให้บริการ หรือการเรียนตามที่ท่านลงทะเบียนจะเกิดการทับซ้อนกับเวลาเรียนของสถาบันกวดวิชาอื่นซึ่งเป็นกรณีเป็นความผิดพลาดของท่านเอง และเราขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในทุกกรณีที่ข้อผิดพลาดจากการลงทะเบียนเกิดจากท่านเองเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินตามการลงทะเบียนที่ได้ชำระเงินมาแล้วในทุกกรณี ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

ท่านรับทราบ ยอมรับ และเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเมื่อท่านได้ลงทะเบียนและชำระเงินครบถ้วนสมบูรณ์แล้วท่านมีสิทธิตามประเภทการลงทะเบียนของท่านตลอดอายุตามเงื่อนไขของการลงทะเบียนเรียน ท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนเรียนได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางเราขอสงวนสิทธิในการคืนเงินการลงทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทุกกรณี แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถใช้วิธีย้ายคอร์สเรียนได้ (ในราคามากกว่าหรือราคาเท่ากันกับประเภทคอร์สที่ได้ทำการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินครบถ้วนแล้ว)ทั้งนี้เราขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

ดังนั้นโปรดรับทราบว่าก่อนทำการลงทะเบียนเรียนในคอร์สเรียนใดๆของเราท่านจะต้องทำการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและถี่ถ้วนถึงเงื่อนไขความเหมาะสมของวันและเวลาเรียนให้ตรงตามความประสงค์ของท่านอย่างรอบคอบก่อนลงทะเบียนเรียน

5.2 กรณีเหตุสุดวิสัยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงคราม การปฏิวัติ เป็นต้น ซึ่งมีผลทำให้สถาบันของเราไม่สามารถให้บริการแบบถ่ายทอดสด หรือให้บริการ ณ ที่ทำการของสถาบันเราหรือสถานที่ที่ได้จัดเตรียมแจ้งไว้ได้ และเรายังสามารถให้บริการทางออนไลน์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของสถานการณ์ของเหตุสุดวิสัยดังกล่าวและ/หรือคำสั่งของภาครัฐอย่างไรก็ตามท่านมีสิทธิจะได้รับการใช้บริการของเราตามเดิมแต่ทางเราขอสงวนสิทธิ์ให้บริการการเรียนการสอนทั้งหมดทางออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ/หรือผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้100% โดยทางเราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่สถานการณ์เหตุสุดวิสัยจะเอื้ออำนวยให้ทำได้ถึงกำหนดการเรียนที่อาจถูกเปลี่ยนแปลง โดยการตกลงหรือสัญญาที่ได้ทำขึ้นระหว่างเราและท่านตามการลงทะเบียนเรียนจะยังคงมีผลใช้บังคับได้เป็นไปตามเดิมที่ตกลงกัน ไม่ว่าจะเป็นการรับรองรับประกันผลสำเร็จ และเนื้อหาการเรียนการสอน แบบทดสอบและกิจกรรมตามหลักสูตรจะยังคงเหมือนเดิมทั้งนี้ท่านรับทราบเป็นอย่างดีว่า เราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้วทุกกรณี

แต่ถ้ากรณีเหตุสุดวิสัยดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการทางใดๆได้เลยท่านมีสิทธิจะได้รับการขยายเวลาการใช้บริการของเราเท่ากับระยะเวลาที่มีเหตุสุดวิสัยดังกล่าวเกิดขึ้นและเราไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างไรก็ตามกรณีที่เหตุสุดวิสัยดังกล่าวมีความต่อเนื่องและเป็นเวลานานเกินกว่า 30 วันทางเราขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการจะอนุมัติการเรียกร้องขอคืนเงินบางส่วนเนื่องด้วยเหตุสุดวิสัยโดยทางเราจะพิจารณาเป็นรายกรณีไปและหากทางเราอนุมัติให้มีการคืนเงินบางส่วนดังกล่าวเนื่องด้วยเหตุสุดวิสัยการดำเนินการคืนเงินบางส่วนดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันทำการ

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดที่ให้ผ่านทางบริการของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เอกสารประกอบการเรียน , ไฟล์วิดีโอทบทวนเนื้อหา หรือเนื้อหาข้อความ กราฟิก รูปภาพ วิดีโอ และวัสดุประกอบการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่อยู่ในรูปแบบของสื่อ เอกสาร หนังสือ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บุคคลอื่นใดคัดลอก แจกจ่าย ปรับเปลี่ยน สร้างงานหรือทำซ้ำซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะไม่แสดงในทางสาธารณะ หรือแสดงผลในทางสาธารณะ หรือกระทำการใดๆ ในเนื้อหาจากบริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หากท่านฝ่าฝืนท่านจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่บริษัทเต็มจำนวน

7. การปฏิเสธการรับประกัน

บริการของเรานี้ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบเปิดเผยหรือแบบระบุ เราไม่รับประกันความถูกต้องความสมบูรณ์หรือความเหมาะสมของเนื้อหาที่ให้ผ่านทางบริการยกเว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ทำสัญญาต่างหากเป็นลายลักษณ์อักษร

8. การสิ้นสุด

การให้บริการสิ้นสุดเมื่อครบกำหนดการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของการลงทะเบียนเรียน นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิในการระงับ เพิกถอน หรือยุติการให้บริการของเรา และ/หรือ การเข้าถึงบริการของท่านได้ในเวลาใดๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเราเชื่อว่าท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้หรือมีกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นผลร้ายต่อการให้บริการของเราหรือต่อผู้ใช้งานหรือนักเรียนท่านอื่นของเรา และท่านตกลงและยินยอมให้เราริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้เต็มจำนวนในทันทีและท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องสิ่งใดเพิ่มเติมอีก

9. กฎหมายที่บังคับ

ข้อกำหนดเหล่านี้ให้เตีความและบังคับใช้ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของศาลที่มีเขตอำนาจ

10. ความเป็นส่วนตัว

การใช้บริการของท่านถูกกำหนดตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยการใช้บริการท่านเป็นการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดเหล่านี้ทุกเมื่อ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อโพสต์ในเว็บไซต์ของเราโดยเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล การใช้บริการต่อจากการเปลี่ยนแปลงจะแสดงถึงการยอมรับข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงแล้ว เป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใหม่ที่เปลี่ยนแปลง คุณควรหยุดใช้บริการของเรา คุณจะยุติความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราได้ตลอดเวลาเช่นกันด้วยการปิดบัญชีผู้ใช้งานของคุณ

การใช้บริการของเราต่อไปจะถือว่าท่านได้อ่านเข้าใจโดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดข้างต้นแล้ว หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ contact@bewise-academy.comบริษัท บีไวส์โรจนพัฒน์ จำกัด
30 สิงหาคม 2566