WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”
**ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**


สุรกฤษฎิ์ สุขสกุล - ครูพี่ไมค์


ประวัติการศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ทุนวิจัยทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ประสบการด้านการสอน / ผลงาน

- วิทยากรโครงการติวเข้ม O-NET วิทยาศาสตร์ ของเทศบาลจังหวัดราชบุรีประจาปี 2561
- วิทยากรโครงการอบรมครูและนักเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดโดยเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ประจาปี 2561
- วิทยากรโครงการติวเข้ม O-NET วิทยาศาสตร์ ของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ประจาปี 2560
- วิทยากรโครงการ Turn Pro Go Admission ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิชาวิทยาศาสตร์ O-NET ม.6 ประจาปี 2559
- วิทยากรโครงการติวเข้ม O-NET วิทยาศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจาปี 2559
- วิทยากรโครงการเข้าค่ายวิชาการขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจาปี 2559
- วิทยากรโครงการเข้าค่ายวิชาการขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2559
- ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในรายวิชา วิทยาศาสตร์ O-NET ม.6 ม.3 ป.6 และ ชีววิทยา PAT 2 ในโรงเรียนต่างๆมากกว่า 100 โรงเรียน