WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”
**ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

สมัครเข้าร่วมโครงการ
BEWISE TCAS GUARANTEE’24


กรุณาอ่านอย่างละเอียด ก่อนกดยอมรับเงื่อนไข


เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ข้อ 1. ก่อนลงทะเบียนเรียน นักเรียนได้พิจารณาอย่างดีแล้วว่าหลักสูตรนี้เหมาะสมแก่นักเรียน พร้อมทั้งตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรอย่างละเอียด ครบถ้วน ทั้ง ตารางเวลา ความสะดวกในการเข้าเรียน ค่าธรรมเนียมเรียน รวมถึงเงื่อนไขการชำระเงินแล้ว และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตร พบว่าไม่มีปัญหาติดขัดประการใด และเห็นว่ารายละเอียดต่างๆ มีความเหมาะสมทุกประการ

ข้อ 2. นักเรียนทราบดีว่า หลักสูตรนี้ ถือเป็นหลักสูตรรับรองผล นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ทางสถาบันกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

ข้อ 3. นักเรียนทราบดีว่า เมื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้แล้ว ทางสถาบันถือว่าเป็นการ ยืนยันสิทธิการเรียนด้วยความสมัครใจและเห็นชอบในรายละเอียดต่างๆอย่างดีแล้ว จึงไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี

ข้อ 4. นักเรียนทราบดีว่า หลักสูตรนี้ เป็น หลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ใช่หลักสูตรเพิ่มเกรดในโรงเรียน ฉะนั้นหลักสูตรและการเรียนการสอบอ้างอิงตาม หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามปกติ แต่การเรียงลำดับเนื้อหา อาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนในโรงเรียนเรียนในช่วงเวลานั้น ๆ

ข้อ 5. การลาออก ก่อนกำหนดปิดโครงการ หรือ ขาดเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานเกินกว่า 1 เดือน ให้ถือว่านักเรียนหมดสภาพความเป็นนักเรียนในโครงการทันที และไม่สามารถ ขอเงินคืนได้ทุกกรณี

ข้อ 6. การลาป่วยทุกครั้งจะต้องมีใบรับรองแพทย์กำกับ ให้นักเรียนนำใบรับรองแพทย์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่สาขา ภายใน 7 วัน หลังการลาป่วยนั้นๆ

ข้อ 7. การลากิจ ทำได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง ตลอดโครงการ โดยให้นักเรียนแจ้งความจำนงลากิจ และ กรอกใบแสดงความจำนงลากิจ ณ เคาน์เตอร์สาขา โดยมีลายเซ็นผู้ปกครองกำกับ ทั้งนี้การลากิจทุกครั้ง ทางเจ้าหน้าที่จะโทรตรวจสอบกับผู้ปกครองนักเรียนโดยตรง หากพบว่าการลากิจนั้นเป็นเท็จหรือนักเรียนลากิจเกิน 4 ครั้ง ให้ถือว่าการรับรองผล เป็นโมฆะ และไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี

ข้อ 8. ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบดีว่า หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยใด เจ้าหน้าที่ และ ผู้บริหารบีไวส์ พร้อมให้คำตอบ และแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนด้วยความ จริงใจเสมอ เพียงแจ้งให้สถาบันทราบผ่านทางช่องทางเคาน์เตอร์สาขา ฉะนั้น การโวยวายใดๆ โดยไร้สาเหตุอันควร ถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผิด ไม่ควรกระทำ และถือเป็นการกระทำผิดตามข้อตกลงสถาบัน ในครั้งแรกถือเป็นการตักเตือน หากเกิดขึ้นซ้ำ ครั้ง ให้ถือว่านักเรียนหมดสภาพความเป็นนักเรียนในโครงการทันที และไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี

ข้อ 9. การลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมโครงการ ถือเป็นความยินยอมสมัครใจให้ทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรบีไวส์ มีส่วนร่วมในการดูแลอนาคต นักเรียนจำเป็นต้องแจ้ง ข้อมูลพื้นฐานอันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้แก่ทางสถาบัน รวมถึงเข้าร่วมในกิจกรรมที่กำหนดอย่างครบสมบูรณ์

ข้อ 10. นักเรียนจำเป็นต้องลงสอบ A-level / TGAT / TPAT รวมถึงสนามสอบที่ทาง สถาบันกำหนด ให้ครบสมบูรณ์ หากนักเรียนไม่สมัครสอบ หรือไม่เข้าสอบ อันก่อให้ เกิดปัญหาการขาดคะแนนในส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นผลต่อการสอบผ่านการคัดเลือก ให้ถือว่าการรับรองผลป็นโมฆะ และไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี

ข้อ 11. ผลการสอบที่อ้างอิงว่าเป็นผลสิ้นสุด คือการสอบทุกประเภทครั้งสุดท้ายของปีสอบ คือ 1 สิงหาคม 2568 หากนักเรียนไม่สามารถสอบผ่านในคณะหรือมหาวิทยาลัย ใดๆ ได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หรือ คณาจารย์ทราบทุกครั้ง เพื่อช่วยเหลือแก้ไข และ นักเรียนต้องลงสอบในคณะและมหาวิทยาลัยที่คุณาจารย์แนะนำ ทั้งให้ความร่วมมือ อย่างเต็มที่ หากบ่ายเบี่ยง หรือ หลีกเลี่ยงความช่วยเหลือ อันมีหลักฐานเห็นได้ชัดเจน ให้ถือว่าการรับรองผลเป็นโมฆะ และไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี

ข้อ 12. นักเรียนทราบดีว่า หลักสูตรการรับรองผลนี้ เป็นการรับรองผล ตัวมหาวิทยาลัย หากนักเรียนต้องการ คณะเรียนที่ใฝ่ฝัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งใจ ให้มากที่สุดเท่าที่จำทำได้

ข้อ 13. นักเรียนทราบดีว่า การชำระเงินแบบปกติ คือการชำระเงินเต็มจำนวน ทางสถาบัน มีนโยบายแบ่งเบาภาระผู้ปกครองจึงอนุญาตให้แบ่งชำระเป็นครั้งๆ ได้ ทั้งนี้การ ชำระเงินรูปแบบดังกล่าวถือเป็นการผ่อนชำระหนี้ตามกฎหมาย มิใช่การชำระ ค่าธรรมเนียมเรียนล่วงหน้าหรือย้อนหลังใดๆ การชำระเงินดังกล่าวจึงต้องชำระ ตรงตามเวลาที่กำหนด หากมีการชำระเกินกำหนดชำระ ในครั้งใด ให้ถือว่าการรับรองผลเป็นโมฆะและไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี

ข้อ 14. นักเรียนทราบดีว่า การแบ่งชำระเงินแต่ละครั้ง มีกำหนดเวลาชัดเจน หากนักเรียน ไม่ชำระตามกำหนด ทำให้เกิดยอดค้างแบ่งชำระ 2 งวด ให้ถือว่าการรับรองผล เป็นโมฆะและไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี

ข้อ 15. ผู้ปกครองนักเรียนทราบดีว่า หากนักเรียนลาออก หรือ ขาดเรียน ภายใต้สภาพ การแบ่งชำระค่าธรรมเนียมเรียนที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ให้ถือว่ายอดค่า ธรรมเนียมเรียนที่เหลือ เป็นหนี้สินตามกฎหมายที่ผู้ปกครองนักเรียนต้องชำระ ให้ครบถ้วน ไม่ว่านักเรียนจะเข้าเรียนต่อหรือไม่ก็ตาม

 ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขอย่างละเอียด เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ทุกประการ