WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”
**ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

ตรวจสอบ / ชำระเงิน
ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการ


BeWise Exchange Program
โครงการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น
รอบที่ 3 เมือง Manchester / Melbourne / Tokyo

กรอกเลขบัตรประชาชน
กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน