Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
*** เข้าสู่ระบบ : เฉพาะเด็กสาขา / ค่ายฯ เท่านั้น!! ***

  • 1. ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประชาชน
ชื่อ - สกุล :
       
ชื่อเล่น :
  • 2. ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ :
ID Line :
E-mail :
ที่อยู่ :
เพื่อใช้สำหรับส่งหนังสือทางไปรษณีย์
  • 3. ข้อมูลการศึกษา

ระดับชั้น :
สายวิชา :
       
โรงเรียน :
หมายเหตุ
** กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร หลังจากกดยืนยันแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
** Bewise Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** โครงการขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี