Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
center

center

รายละเอียดโครงการ

ค่ายวิชาการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย    สำหรับน้อง ม. 6 โดยเฉพาะ

“  ค่ายปั้นฝัน OCTOBER 2017 (INTENSIVE) ”

 วัตถุประสงค์โครงการ
   เพื่อให้นักเรียนเข้าใจระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบและได้รับข่าวสารและคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างดี
   เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมทางวิชาการ ทุกเนื้อหาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ อย่างดี 
   เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนา 15 อันดับแรกของประเทศ ด้วยระบบการสอบรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง
(รายนามมหาวิทยาลัย ด้านล่าง)

   นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนา   15  อันดับแรกของประเทศ

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 มหาวิทยาลัยบูรพา

 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


 การรับรองผลการเรียน
   นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องอ่านเงื่อนไขในการรับรองผลอย่างดี และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างครบถ้วนตามที่โครงการระบุไว้ในสัญญาคืนเงินตามเงื่อนไข การรับรองผลโครงการ จึงจะมีผลสมบูรณ์ หากนักเรียนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาคืนเงินตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว แต่ไม่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้วยรูปแบบการรับเข้ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 (วันสิ้นสุดการสอบคัดเลือกทุกประเภทของปี) นักเรียนสามารถนำสัญญาดังกล่าวมาขอคืนเงินได้ เต็มจำนวน


 ตารางเรียน
   นักเรียนจะเรียนในช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น. ของทุกวัน
   หยุดเรียน 1 วัน ต่อสัปดาห์
   ตามตารางเรียนที่จะได้รับในวันปฐมนิเทศ พร้อมทั้งทำกิจกรรมตามตารางกิจกรรมที่กำหนดในช่วงเย็นของบางวัน    3 ขั้นตอน ในการสมัคร
   เลือกสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตามความสะดวกของนักเรียน
   กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน     กดยืนยันการสมัคร
   พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมโครงการ ( สำรองที่นั่ง ) นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ      เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ ได้ทันที    เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้   เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงิน    กำหนดการจัดโครงการ

   ค่ายปั้นฝัน OCTOBER ( หาดใหญ่ )   สำหรับ น้องภาคใต้
   ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
   วันอาทิตย์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560  
    หมายเหตุ ทั้งนี้ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกำหนดการสอบ GAT / PAT ที่ สทศ. กำหนด        
สมัครเข้าร่วม ฯ   คลิ๊ก!!    พิมพ์ใบชำระเงิน   แจ้งชำระเงิน  

   ค่ายปั้นฝัน OCTOBER ( ขอนแก่น )   สำหรับ น้องภาคอีสาน
   ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   วันจันทร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560  
    หมายเหตุ ทั้งนี้ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกำหนดการสอบ GAT / PAT ที่ สทศ. กำหนด        
สมัครเข้าร่วม ฯ   คลิ๊ก!!    พิมพ์ใบชำระเงิน   แจ้งชำระเงิน  

   ค่ายปั้นฝัน OCTOBER ( เชียงใหม่ )   สำหรับ น้องภาคเหนือ
   ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   วันอาทิตย์ที่ 1 - วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560  
    หมายเหตุ ทั้งนี้ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกำหนดการสอบ GAT / PAT ที่ สทศ. กำหนด        
สมัครเข้าร่วม ฯ   คลิ๊ก!!    พิมพ์ใบชำระเงิน   แจ้งชำระเงิน  

   ค่ายปั้นฝัน OCTOBER ( ชลบุรี )   สำหรับ น้องภาคตะวันออก
   ณ บีไวส์ สาขาชลบุรี
   วันจันทร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560  
    หมายเหตุ ทั้งนี้ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกำหนดการสอบ GAT / PAT ที่ สทศ. กำหนด        
สมัครเข้าร่วม ฯ   คลิ๊ก!!    พิมพ์ใบชำระเงิน   แจ้งชำระเงิน  
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...
พี่ปุ้ม       :  062 - 6285243  พี่แนน        :  084 - 9973419