Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 8 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  2344   Views  • I WANNA BE แอร์โฮสเตส


แอร์โฮสเตส คืออะไร ?

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่เป็นผู้ให้บริการต่าง ๆ ขณะโดยสาร โดยแอร์โฮสเตสจะต้องดูแลเรื่องอาหารที่เสิร์ฟ เครื่องดื่ม และความเรียบร้อยต่าง ๆ นอกจากนั้นแอร์โฮสเตสมีหน้าที่ให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการช่วยเหลือให้ความปลอดภัยขณะอยู่บนครื่องด้วย
คุณสมบัติ

  มีอายุระหว่าง 20-26 ปี จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี

  ส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักก็ต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง

  จะมีทดสอบให้ว่ายไปกลับ 50 เมตร

  ภาษาอังกฤษต้องมีผลสอบTOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน

  พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว

การฝึกอบรม...

  1. ฝึกทักษะเรื่องเวชศาสตร์การบิน เรียนเรื่องยา การทำคลอด หรือสามารถเป็นผู้ช่วยแพทย์ได้ในกรณีที่มีแพทย์อยู่ด้วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้ยา เป็นต้น

  2. ฝึกทางด้านความปลอดภัยบนเครื่องบิน รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ

  4. ฝึกมารยาทในการเป็นแอร์โฮสเตสที่ดี
  5. ใช้เวลาฝึกอบรมประมาณ 8 สัปดาห์

สิ่งสำคัญของการเป็นแอร์โฮสเตส...

  รักในงานบริการ ไม่เกี่ยงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
รายได้เฉลี่ย

  รายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อเดือน

คณะที่สามารถต่อยอดในสายอาชีพนี้ได้...

  คณะอักษรศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

*จบคณะไหนก็สามารถสมัครได้ ไม่จำกัดเพียงมีความสามารถภาษาอังกฤษ*