Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 19 พฤศจิกายน 2561   เปิดอ่าน  993   Views  • DO YOU KNOW สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ( Environmental science )


วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental science)

เป็นสาขาวิชาที่กว้างที่ครอบคลุมในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อความเข้าใจในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การส่งเสริมความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนที่อยู่รอบตัวเราและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลต่อความยั่งยืน
หน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะรับผิดชอบการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดมลพิษ เพื่อที่จะช่วยในการรักษาทรัพยากรของโลกให้มีความสมบูรณ์และความยั่งยืนให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลังจากที่ได้ปรับปรุงความเข้าใจในระบบปฏิสัมพันธ์ เราจะสามารถจำแนกและดำเนินการในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมที่เราต้องเผชิญหน้า
คะแนนรอบแอดมิชชัน
 GPAX 20%
 O-NET 30%
 GAT 10%
 PAT1 (คณิตศาสตร์) 10%
 PAT2 (วิทยาศาสตร์) 30%
สถาบันที่เปิดสอน
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (โครงการปกติ) วิทยาเขตระยอง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(โครงการสมทบพิเศษ)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ประเภท วิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

จบมาทำงานอะไร
 นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ควบคุมและการจัดการมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม
 ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี