Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 3 พฤศจิกายน 2561   เปิดอ่าน  582   Views  • I WANNA BE เทรนเนอร์ ฟิตเนส


แนะนำวิธีการออกกำลังกาย

แก่ผู้ที่สนใจในการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยมีหน้าที่ควบคุมสิ่งต่างๆ ของผู้ออกกำลังกายตลอดจนอาหาร วินัยในการออก กำลังกาย ท่าปฏิบัติในการ ออกกำลังกายที่ถูกต้อง และออกแบบโปรแกรมการ ออกกำลังกายของแต่ละคนด้วย
คุณสมบัติ
  มีร่างกายที่แข็งแรง
  มีระเบียบวินัย
  รักสุขภาพ
  มีความรับผิดชอบ
  มีความรอบคอบคุณสมบัติ
คณะที่เกี่ยวข้อง
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  คณะครุศาสตร์ สาขาพลศึกษา
วิชาที่ใช้สอบ
  GAT , PAT 1, PAT 2
  9 วิชาสามัญ
  ผลสอบ O-NET
วิธีคัดเลือก
  TCAS รอบที่ 1-5 แต่เป็นไปตาม เงื่อนไขของคณะหรือมหาวิทยาลัย
  เกรดขั้นต่ำ : 2.50+
เงินเดือน
  10,000 - 35,000 บาท+ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ถ้าสามารถชนะการประกวดหรือแข่งขันในด้านการออกกำลังกายจะสามารถเพิ่มเงินเดือนได้อีก