Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 1 พฤศจิกายน 2561   เปิดอ่าน  1648   Views  • ครบเครื่อง เรื่อง TCAS” กับหัวข้อ PAT 7 เข้าคณะไหนได้บ้าง


หรือสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า PAT 7 มีแบ่งย่อยออกอีกถึง 7 วิชา

โดยวิชานี้เหมาะกับผู้ที่เรียนในสายศิลป์ และมาทำคะแนนในส่วนนี้ให้มาก แต่หากเรียนสายวิทย์มา ก็สามารถสมัครสอบได้เช่นกันค่ะ พร้อมกับ ...มาดูกันว่าแต่ละคณะนั้น เปิดรับสมัครด้วยอัตราส่วนของคะแนนเท่าใด!!

PAT 7.1    ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.2    ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
PAT 7.3    ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
PAT 7.4    ความถนัดทางภาษาจีน
PAT 7.5    ความถนัดทางภาษาอาหรับ
PAT 7.6    ความถนัดทางภาษาบาลี
PAT 7.7    ความถนัดงทางภาษาเกาหลี


PAT 7 เข้าคณะไหนได้บ้าง ?
  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รูปแบบที่ 2
GPAX 20%
O-NET 30%
GAT 40 %
PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 10%
  คณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์
รูปแบบที่ 2
GPAX 20%
O-NET 30%
GAT 10%
PAT 5 20%
PAT 1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา) 20%
  คณะนิเทศศาสตร์
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
GPAX 20%
O-NET 30%
GAT 30%
PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 20%

  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
GPAX 20%
O-NET 30%
GAT 30%
PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 20%
  คณะอักษรศาสตร์
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
GPAX 20%
O-NET 30%
GAT 30%
PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 20%
  คณะศิลปศาสตร์
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
GPAX 20%
O-NET 30%
GAT 30%
PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 20%

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
GPAX 20%
O-NET 30%
GAT 30%
PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 20%
  คณะรัฐศาสตร์
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
GPAX 20%
O-NET 30%
GAT 30%
PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 20%
  คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะนิติศาสตร์
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
GPAX 20%
O-NET 30%
GAT 30%
PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 20%

  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
GPAX 20%
O-NET 30%
GAT 30%
PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 20%
  คณะโบราณคดี
GPAX 20%
O-NET 30%
GAT 30%
PAT 7 20%