Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 6 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  261   Views  • DO YOU KNOW? คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (มธ.)


DO YOU KNOW? คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(มธ.)

(วา-ระ-สาน-สาด-และ-สื่อ-สาน-มวน-ชน)

เป็นคณะที่เปิดสอนด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน แห่งแรกของประเทศไทย หรือที่เรียกทั่วไปภายหลังเรียกว่า "นิเทศศาสตร์" ทั้งยังเป็นที่ตั้งของสมาคมวารสารศาสตร์แห่งประเทศไทยด้วย โดยปัจจุบันเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศ ที่ผลิตบุคลากร แถวหน้าเพื่อยกระดับวิชาชีพและวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
ต่างกับคณะนิเทศอย่างไร

นิเทศศาสตร์
  คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสาร ให้ความสำคัญกับการสื่อสารจากองค์ประกอบของการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ใช้ชื่อนิเทศศาสตร์เป็นทั้งชื่อคณะและสาขา


วารสารศาสตร์
  คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมในรูปของข่าว และความคิดในรูปของบทความ บทรายงาน บทวิจารณ์ บทสัมภาษณ์ ไปยังสาธารณชน โดยผ่านสื่อมวลชนประเภทต่างๆ

ดังนั้นนิเทศศาสตร์-วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จึงเป็นศาสตร์ที่มีใจความสำคัญใกล้เคียงกันมาก โดยรวมจะเป็นคณะ/สาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยกันทั้งสิ้นสาขาวิชา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

  สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ศึกษาเรื่องการเขียนข่าว
การจัดตั้งห้องบรรณาธิการข่าวในการเขียนหนังสือพิมพ์จริง ๆ นอกจากนี้ยังเรียนเกี่ยวกับงานทางด้านนิตยสารและสิ่งพิมพ์ งานเขียนอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในโลกปัจจุบัน

  สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสื่อบนจอแก้ว การจัดทำรายการ การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ จนถึงการผลิตซิทคอมจริง ๆ เสมือนการทำซิทคอมในวงการสื่อ การคิดบท การแคสติ้งนักแสดงการถ่ายทำ การตัดต่อ และอื่น ๆ

  สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย
ศึกษากระบวนการทำงานเป็นทีมงานในการถ่ายภาพ และการสร้างภาพยนตร์ต่าง ๆ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การจัดไฟ การกำกับการแสดง การกำกับภาพ การตัดต่อ และเทคนิคอื่น ๆ อีกมากมาย

  สาขาวิชาโฆษณา
ศึกษาเกี่ยวกับการคิดและการวางแผนการสร้างแบรนด์กระบวนการทำให้แบรนด์กลายเป็นที่พูดถึงและถูกจดจำโดยผู้คนในสังคม การเพิ่มยอดขายและการทำให้สินค้าเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทในแวดวงธุรกิจการค้า

  สาขาวิชาประชาสัมพันธ์
ศึกษาเกี่ยวกับการคิดและการสร้างกระบวนการวางแผน การกำหนดภาพลักษณ์องค์กรต่าง ๆ การคิดแคมเปญเพื่อนสร้างการจดจำและมีความคิดเป็นบวกต่อแบรนด์หรือองค์กรนั้น ๆ จนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในองค์กร

  สาขาวิชาบริหารการสื่อสารศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับการสื่อสาร (เรียนสื่อของทุกเอกโดยรวม) มีความรู้ของทุกสื่อในภาพรวม เพื่อนำไปใช้ในการบริหารการสื่อสารในองค์กรหรือวิจัยและวางแผน

จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง
  นักข่าว, นักเขียน, นักวิจารณ์, กองบรรณาธิการการพิมพ์ และออกแบบสิ่งพิมพ์, ผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์, ผู้กำกับแสง เสียง และการแสดง, นักโฆษณาในองค์กรต่าง ๆ, ผู้ผลิตภาพยนตร์และเขียนบทภาพยนตร์, ช่างภาพ, นักประชาสัมพันธ์ในองค์กรของรัฐและเอกชน อาทิ กรมประชาสัมพันธ์, กรมวิเทศสหการ