Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 12 ตุลาคม 2561   เปิดอ่าน  693   Views  • “สัญลักษณ์” เรื่องสุขภาพที่ควรรู้!!


รู้หรือไม่
สัญลักษณ์หรือฉลากที่อยู่ข้างผลิตภัณฑ์อาหารมีความสำคัญกับเรามากแค่ไหน เคยอ่านฉลากก่อนซื้อหรือไม่ ? แน่นอนว่า มากกว่า 50% ไม่มีใครอ่านฉลากก่อนซื้อ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสัญลักษณ์แต่ละอย่างนั้นคืออะไรบ้าง ? ไปดูกันเลยค่ะ ....


ชื่อเครื่องหมาย : ทางเลือกสุขภาพ


ประโยชน์    ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และรณรงค์ในการลดหวาน มัน เค็ม เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคที่เกี่ยวข้องในคนไทย

ชื่อเครื่องหมาย : รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

ประโยชน์    รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

ชื่อเครื่องหมาย : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประโยชน์    คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับ 6 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และวัตถุเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ชื่อเครื่องหมาย : เครื่องหมายฮาลานหรือมาตรฐานอาหารฮาลาล

ประโยชน์    อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัตินั่นเอง เป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยสนิทใจ เราสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ว่าเป็น “ฮาลาล” หรือไม่นั้น ได้จากการประทับตรา “ฮาลาล” ที่ข้างบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นสำคัญ

ชื่อเครื่องหมาย : เครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตรอินทรีย์

ประโยชน์    รับรองมาตรฐานระบบการผลิตทางการเกษตรที่คำนึงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตจากสารอินทรีย์ เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ และหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม

ชื่อเครื่องหมาย : “อาหารปลอดภัย” Food Safety


ประโยชน์    รับรองคุณภาพอาหาร ได้แก่ อาหารสด อาหารแปรรูป อาหารปรุงจำหน่าย พร้อมตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนที่เป็นอันตรายกับสุขภาพ เช่น บอร์แรกซ์ สารพิษตกค้างจากสารเคมี สารฟอกขาว สารเร่งเนื้อแดง เป็นต้น