Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 21 กันยายน 2561   เปิดอ่าน  408   Views  • I WANNA BE … อาชีพนักตรวจสอบบัญชี


นักตรวจสอบบัญชี คืออะไร

ผู้ให้บริการทางการบัญชี แก่สถานประกอบกิจการ บุคคล สถานประกอบการเอกชน รวมไปถึงหน่วยงานรัฐบาลในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การรับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการจัดทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน
ผู้ตรวจสอบบัญชี มีอะไรบ้าง ?

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำหน้าที่ตรวจสอบงบ การเงิน ว่ากิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย ตามที่บันทึกบัญชีไว้จริงหรือไม่ กิจการที่ ตรวจสอบตรวจได้ทั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด
2. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
  ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินและปรับปรุงกำไร ทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษี สามารถตรวจสอบได้ เฉพาะห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก
3. ผู้ตรวจสอบภายใน
  ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในของกิจการ
4. ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน
  ทำหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจ สอบผลการดำเนินงาน
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร
  ทำหน้าที่การติดตามและประเมินผลการ ตรวจสอบภาษี
คุณสมบัติเบื้องต้น

  มีความน่าเชื่อถือ
  มีสมาธิ
  มีความละเอียดรอบคอบ
ความก้าวหน้าของงาน

  เริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และก้าวต่อไป เป็นผู้สอบบัญชี หรือ CPA ที่เป็นเพียงผู้เดียวที่ สามารถเซ็นรับรองงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบได้ ผู้ที่จะเป็น CPA ได้นั้นจะต้องสะสมประสบการณ์ การทำงานมาแล้วตามระยะเวลาที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ กำหนด และต้องไปทำการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี หากผ่านตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ กำหนดก็จะได้เป็นผู้สอบบัญชี