Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 18 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  471   Views  • I WANNA BE … HR (Human Resources)


HR คืออะไร ?

แผนกทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR ถือเป็นแผนกที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กร เพราะหากองค์กรไม่สามารถดูแลให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจกับงาน หรือไม่สามารถจัดการให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ยากที่องค์กรนั้นจะประสบความสำเร็จ แผนก HR จึงถือเป็นแผนกที่คอยปิดทองหลังพระ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กร
การจัดการบริหารบุคลากร มีหลายฝ่าย มีอะไรบ้าง ?

ฝ่ายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(Recruitement and Selection หรือบางแห่งเรียกว่า Talent Acquisition)
  ทำหน้าที่วิเคราะห์หาความต้องการของงาน ว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์งาน ยื่นข้อเสนอจ้างงาน รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงาน และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน
ฝ่ายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(HR planning)
  ทำหน้าที่คาดการณ์ความต้องการและวางแผนใช้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไว้ล่วงหน้า ว่าต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร ระดับใด จำนวนเท่าใด เมื่อใด ด้วยวิธีการใด ต้องพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถอย่างไร เพื่อจะใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ฝ่ายระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
(Personnel Administration)
  ทำหน้าที่จัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูลประเมินการปฏิบัติงาน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการขาดงาน ข้อมูลการทดสอบการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน ข้อมูลร้องทุกข์ ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหางาน และข้อมูลสำรวจทัศนคติในการทำงาน
ฝ่ายงานพัฒนาบุคลากร
(Training & Development)
  ทำหน้าที่พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีขึ้น สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ยากขึ้นและมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นได้ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน การสอนงาน (Job Instruction) การสอนแนะ (Coaching) การให้คำปรึกษา (Counselling)เป็นต้น
ฝ่ายงานประเมินผลงาน
(Performance & Reward Management)
  ทำหน้าที่ออกแบบ พัฒนาและวางแผนด้าน Performance Management ที่สอดคล้องกับลักษณะและทิศทางขององค์กร และสามารถนำแผนงานไปปฏิบัติใช้จริงทั้งองค์กร ตลอดจนติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของงานเพื่อจัดทำรายงาน
ฝ่ายงานบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น
(Talent Management)
  ทำหน้าที่สรรหาคนเก่งการคัดเลือกหรือระบุคนเก่งขององค์กร พัฒนาคนเก่ง บริหารและจูงใจคนเก่ง รักษาคนเก่งไว้ในองค์กร เพื่อรักษาประสิทธิภาพขององค์กร ลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ และนำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน
ฝ่ายความก้าวหน้าทางอาชีพ
(Succession & Career Planning)
  ทำหน้าที่จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งเป็นผังของผู้บริหารระดับรองลงไปที่พร้อมจะรับตำแหน่งหลักแทนเจ้าของตำแหน่งเดิมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร และวางแผนเกี่ยวกับสายอาชีพของพนักงานตามความสนใจของพนักงาน
ฝ่ายงานแรงงานสัมพันธ์
(Labour Relations)
  ทำหน้าที่ดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน จัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท สอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน เจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน รับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอื่น ๆ
คุณสมบัติเบื้องต้น

  ซื่อสัตย์สุจริต
  กล้าตัดสินใจ
  ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  กระจายความรับผิดชอบได้ดี
  มีความรับผิดชอบสูง
  เก่งในการบริหารคน
ต้องเรียนคณะอะไร?

  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  คณะมนุษยศาสตร์และส่งคมศาสตร์
**ในกรณีที่จบไม่ตรงสายก็สามารถทำอาชีพนี้ได้เช่นกัน หากมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด