Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 15 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  532   Views  • DO YOU KNOW สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์


สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้วิศวกร มีความรู้ทั้งจากพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม และความรู้เชิงลึกทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในเรื่องการขึ้นรูปและออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การออกแบบแม่พิมพ์และหัวอัดรีดการควบคุมการผลิต การตรวจสอบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์การแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
ลักษณะวิชาชีพ

  ออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ในโรงงาน
  ออกแบบและคัดเลือกวัสดุ เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งานและมีต้นทุนต่ำ
  ออกแบบหัวอัดรีด/แม่พิมพ์เพื่อใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
  ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่ได้จากกระบวนการผลิต
  วิจัยและศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และ/หรือกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
งานในบริษัท/โรงงานโพลิเมอร์
แบ่งตามฝ่ายดังนี้

  ฝ่ายควบคุมการผลิต
  ฝ่ายออกแบบแม่พิมพ์
  ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
สถาบันที่เปิดสอน

  สำนักวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ