Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 15 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  422   Views  • วิศวกรรมศาสตร์ มีอะไรบ้าง?


วิศวกรรมศาสตร์ คืออะไร

การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ เป็นตัวช่วยพัฒนาการดึงศักยภาพของสิ่งเหล่านั้นเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในลักษณะของเครื่องทุ่นแรง เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องยนต์ต่างๆ โครงสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
มีสาขาอะไรบ้าง

วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
ออกแบบอากาศยาน อวกาศยาน และสิ่งที่เกี่ยวข้อง
วิศวกรรมเครื่องกล
ออกแบบระบบเชิงกายภาพหรือกลศาสตร์ตัวอย่างเช่น เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบกันกระเทือน
วิศวกรรมเคมี
ใช้หลักการทางเคมีในกระบวนการผลิตเคมีอุตสาหกรรม และค้นคว้าวิจัยเชื้อเพลิงและวัสดุจำเพาะใหม่ๆ


วิศวกรรมไฟฟ้า
ออกแบบระบบไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
วิศวกรรมโยธา
ออกแบบและก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น รางรถไฟ ถนนหนทาง สะพาน ตึกและอาคารบ้านเรือน